Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Pasientjournalen

1. Hva er en journal?
En journal er en samling av opplysninger (elektronisk eller i papirform) om en pasients kontakt med helsetjenesten. Det skal opprettes en journal for hver pasient på hver virksomhet (eks. legevakt eller fastlegekontor) hvor det ytes helsehjelp.

2. Hva skal journalen inneholde?
En journal inneholder bl.a opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og andre forhold som kan være av betydning for den aktuelle eller senere behandling.

3. Pasienten har rett til innsyn i sin journal
Ved henvendelse skal pasienten få en kopi av journalen. Pasienten har rett til å få forklart faguttrykk og andre forhold av betydning for å forstå innholdet i journalen. I helt spesielle tilfeller kan helsepersonellet nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Helsetilsynet i fylket.

4. Andres mulighet til å få innsyn i journal
Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsettes seg at andre får innsyn i journalen. Pasienten kan ved samtykke gi den samtykket gjelder tilgang til sin journal og på den måten i utvalgte tilfeller frita legen fra taushetsplikten. Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients død dersom ikke særlige grunner taler mot dette.
Se forøvrig Retningslinjer: Utlevering av helseopplysninger.

5. Retting og sletting av journal
Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes. Pasienten kan klage til Helsetilsynet i fylket dersom hans/hennes ønske om retting eller sletting ikke blir fulgt.

6. Orientering om pasientens rettigheter i forhold til egen journal.
Disse retningslinjer er lagt ut på vår hjemmeside, slik at interesserte pasienter kan lese der.

Referanser:
• Pasientrettighetsloven, § 3-2: Pasientens rett til informasjon
• Pasientrettighetsloven, § 3-3: Informasjon til pasientens nærmeste pårørende
• Pasientrettighetsloven, § 5-1: Rett til innsyn i journal
• Pasientrettighetsloven, § 5-2: Retting og sletting av journal
• Pasientrettighetsloven, § 5-3: Overføring og utlån av journal